Klantenservice: +31 (0) 6 517 878 77  

1. Op alle aanbiedingen zijn de navolgende algemene voorwaarden van Regioplant.nl  van toepassing.

2. Persoonsgegevens gebruikt Regioplant.nl hoofdzakelijk voor een correcte afwikkeling van orders en het doen van persoonlijke aanbiedingen na uw goedkeuring om op de hoogte gehouden te worden van informatie door Regioplant.nl.

3. U stemt ermee in eerlijke en accurate informatie over uzelf te verschaffen en u stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen deze aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Regioplant.nl zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

4. Regioplant bezorgd zelf de bloemen en planten op de aangegeven bezorgdatum. Mocht er iemand niet thuis zijn zullen wij proberen het bij de buren af te leveren. Een order annuleren is mogelijk en moet plaatsvinden 2 werkdagen voor de bezorgdatum. Hier worden € 3,00 administratiekosten voor berekend.

5. Regioplant.nl streeft er naar uw bestellinggegevens (gedeeltelijk) geautomatiseerd te verwerken en neemt in principe deze gegevens ongewijzigd over. Regioplant.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten in bezorg gegevens en of tekstkaarten zoals opgegeven door de klant. Mocht u Regioplant.nl verzoeken tot handmatige aanpassing van een bestelling dan neemt Regioplant.nl geen verantwoordelijkheid voor deze aanpassingen. Dergelijke verzoeken tot aanpassing kunnen als uitgevoerd worden beschouwd nadat Regiolant.nl u hiervan op de hoogte heeft gesteld.

6. Regioplantt.nl bezorgd zelf  en alleen in de woonplaatsen Katwijk, Leiden, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsburg, Valkenburg zh, Voorhout, Voorschoten en Wassenaar.

7. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s inclusief btw. Prijswijzigingen, correcties en typefouten voorbehouden.

8. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat u voor de order en betaling akkoord heeft gegeven en/of wanneer Regioplant.nl een (elektronisch) akkoord heeft ontvangen van Multisafepay.com.  Regioplant.nl behoudt zich het recht voor een bestelling (tijdelijk) niet uit te voeren totdat betaling heeft plaatsgevonden.

9. U bent tot betaling gehouden nadat u een bestelling heeft gedaan bij Regioplant.nl. Betaling dient per ommegaande plaats te vinden, behalve wanneer wordt besteld op factuurbasis. Laatstgenoemde betaalmethode is alleen mogelijk voor bedrijven met geldig KvK nummer die een goedkeuring hebben ontvangen. De betalingstermijn van bestellingen die zijn gedaan op factuurbasis is binnen 14 dagen. Indien de betaling niet per ommegaande wordt voldaan en of wanneer de factuur na de vervaldatum niet of niet geheel op onze betreffende bankrekening is bijgeschreven, heeft dit de volgende gevolgen; de klant ontvangt een (elektronische) herinnering waarin een laatste gelegenheid wordt aangeboden de rekening te voldoen; over de openstaande periode na de factuurdatum kan er 1% rente per maand in rekening worden gebracht; betaalt de klant binnen 5 werkdagen de vordering niet of niet geheel n.a.v. deze betalingsherinnering, zal de vordering zonder nadere ingebrekestelling ter incasso uithanden gegeven worden. Voor deze herinnering is de klant dan ook administratiekosten met een maximum van € 35.- per bestelling verschuldigd aan Regioboeket.nl; indien Regioboeket.nl genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke invorderingskosten ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten zijn o.a. de incassokosten deze bedragen tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 35,00 en de eerder genoemde 1% rente per maand na de betaal- of factuurdatum.

10. Voor het hoofdproduct, bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.

11. Bezorgingen in ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, hotels, restaurants, campings, kantoren etc. zijn geheel voor eigen rekening en risico, daar betreffende organisaties eigen interne procedures hebben voor wat betreft aanname bestellingen.

12. Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, zal Regioplant.nl u dit zo spoedig mogelijk mededelen per telefoon, fax en/of email, zonder tot betaling van schadevergoeding van enige aard gehouden te zijn. In geval van overmacht kan Regioplant.nl de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan, dit in overleg met u. In het geval van het opzeggen van de overeenkomst door overmacht betaalt regioplant.nl u het betaalde bedrag terug. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde en soortgelijke omstandigheden: a) belemmerende maatregelen van overheidswege; b) geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat; c) rellen en andere ongeregeldheden die tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen; d) geheel of gedeeltelijk stagnatie in het productieapparaat van, of werkstakingen of uitsluitingen in, het bedrijf of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten van worden betrokken.

13. Omdat bloemen en planten een versproduct zijn, kan Regioplant.nl geen afkoelingsperiode bieden waarin u zonder opgaaf van redenen de overeenkomst kunt ontbinden na ontvangst van het betreffende boeket en/of aanverwante (vers-) product. De boeketten en planten kunnen enigszins afwijken van de foto's omdat er over het jaar genomen andere bloemen in verwerkt worden.
Voor het hoofdproduct bloemen en planten is retourneren niet mogelijk omdat deze aan bederf onderhevig zijn.

14. Regioplant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de informatie die op haar site wordt gegeven. De informatie wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden gegeven. regioplant.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijkheid aanvaarden voor volledigheid, tekst- en typefouten en andere onjuistheden die op deze site kunnen voorkomen. Regioplant.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele consequenties naar aanleiding van het gebruik van producten en/of diensten die op deze site worden beschreven en/of aangeboden.

15. Kortingen gelden niet in combinatie met andere aanbiedingen.

16. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden of naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn zullen in eerste instantie exclusief worden voorgelegd aan de competente rechter te Leiden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.

 

Copyright    Regioplant.nl     Wingerd 7      2231PJ  Rijnsburg   Tel: +31(0)651787877    kvk: 28072552   btw nummer: NL002061985B54